AlphaStocks

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid AlphaStocks

Algemene Voorwaarden – AlphaStocks

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door AlphaStocks. AlphaStocks is de handelsnaam van het bedrijf geregistreerd als Where2 B.V.; gevestigd op de Bredaseweg 185, 4872 LA, Etten-Leur, onder het KvK-nummer 77412265 (ook genoemd “wij” of “ons”).

Door gebruik te maken van onze website, geef je aan dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen hiervan, maak dan geen gebruik van de website op www.alphastocks.nl (de “Website”).

Door gebruik te maken van de Website ga je er mee akkoord dat de Website slechts informatieve doeleinden heeft. Geen enkele informatie of communicatie op de Website is bedoeld als professioneel advies. De Website is niet een vervanging van professioneel financieel, juridisch, of fiscaal advies. Alle beslissingen of handelingen die je neemt op basis van onze Website zijn jouw eigen verantwoordelijkheid.

1. Algemene Bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle wijzigingen hiervan, alle documenten waarnaar wordt verwezen en alle andere overeenkomsten die door AlphaStocks aan jou worden verstrekt, vormen de volledige juridische overeenkomst tussen ons met betrekking tot jouw gebruik van de Website.
 2. Wanneer één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden bevonden door een rechtbank, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
 3. Wij mogen deze Algemene Voorwaarden zelf wijzigen. Alle wijzigingen zullen aan jou worden gecommuniceerd en je zult de nieuwe Algemene Voorwaarden moeten accepteren om de Website te kunnen blijven gebruiken.
 4. Wij zullen jouw persoonsgegevens verwerken zoals uitgelegd in onze Privacy Policy. Wij streven er naar om het gebruik van onze Website zoveel mogelijk anoniem te laten plaatsvinden. Zeer gelimiteerde persoonsgegevens zijn nodig om een account aan te maken, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres.

2. De AlphaStocks diensten

 1. AlphaStocks biedt een portfolio tracker; een online tool waarmee je je eigen beleggingen kunt volgen.
 2. Wanneer je de AlphaStocks portfolio gebruikt, heb je toegang tot de door ons verstrekte, neutrale en algemene beleggingsinformatie. In geen geval dien je deze informatie te interpreteren als enig financieel-, beleggings-, fiscaal of juridisch advies. 
 3. Bepaalde informatie, updates, of communicatie met betrekking tot investeringen of strategieën zijn mogelijk niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie. AlphaStocks is niet jouw broker, agent, of persoonlijk adviseur. Geen enkele informatie of communicatie die via de Website wordt verstrekt is bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies, of enig ander advies. We raden je aan om altijd je persoonlijke juridische, fiscale, of beleggingsprofessional te raadplegen over jouw specifieke situatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor jouw beslissingen op basis van de door ons verstrekte informatie.
 4. Het doel van onze Website is om voor jouw gemak één enkele informatiebron te zijn, waarbij je zowel al jouw beleggingen kunt inzien, als relevant nieuws en updates. Wij streven ernaar informatie te verstrekken die inzicht kan geven in het risicoprofiel, zodat je zelf een beslissing kunt nemen met betrekking tot je eigen beleggingen.
 5. De eindverantwoordelijkheid voor zowel het verstrekken van accurate informatie als het nemen van een beslissing met betrekking tot een belegging ligt altijd bij jou.
 6. Alle inhoud op onze Website is uitsluitend ter informatie en vormt dus geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van bepaalde financiële producten of objecten, bij welke aanbieder dan ook. Ook ontvangen wij geen vergoeding van een aanbieder voor het benoemen van informatie.
 7. Wij zijn geen financiële instelling we bieden geen financiële- of handelsdiensten. Hierdoor staan wij ook niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Marketen of de Nederlandsche Bank.
 8. Het handelen in zeer risicovolle producten zoals crypto’s wordt door de Autoriteit Financiële Markten afgeraden voor (beginnende) beleggers. De informatie die wij verstrekken met betrekking tot crypto’s wordt zo neutraal mogelijk gecommuniceerd, zodat je op de hoogte bent van zowel de voor- als nadelen van het beleggen in een bepaalde crypto. Niettemin zijn alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook hier uitdrukkelijk op van toepassing.

3. Het gebruik van de Website

 1. Je mag de Website alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden. Elk ander gebruik van de Website is in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 2. AlphaStocks heeft het recht om je activiteit op de Website te beperken of je registratie op onze Website te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, maar in elk geval na een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.
 3. Je dient de Website niet gebruiken op een manier die:
 • Andere gebruikers kan hinderen;
 • Illegaal is, of in strijd met de lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving; of
 • misleidend is voor andere gebruikers of die wordt gezien als misbruik, fraude, of witwassen.

  4. Je dient geen materiaal of gegevens naar de Website te uploaden dat virussen of andere computercode, corrupte bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit te onderbreken, te vernietigen of te beperken, of om de Website, hardware of andere apparatuur te verstoren.

4. Account en Registratie

 1. Om gebruik te maken van de Website moet je een gebruikersaccount aanmaken (het “Account”). Tijdens de registratie dien je nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken om het Account op te zetten.
 2. Jouw Account op onze Website is hoogstpersoonlijk en je dient geen toegang te verstrekken aan derden.
 3. Het wachtwoord van je Account dien je geheim te houden. Als je denkt dat je wachtwoord verloren, gestolen, of anderszins is gecompromitteerd, zal je AlphaStocks hier direct van op de hoogte stellen.
 4. Jij bent verantwoordelijk voor alle details en informatie die naar onze Website worden geüpload of verstuurd via jouw Account.
 5. AlphaStocks heeft het recht om een registratie om welke reden dan ook te weigeren. 

5. Betalingen & Abonnementen

 1. Bij het aanmaken van een Account ga je een juridisch bindende overeenkomst aan met AlphaStocks en accepteer je automatisch een betalingsverplichting in overeenstemming met de voorwaarden van het abonnement en/of pakket wat je hebt geselecteerd (het “Abonnement”).
 2. Sommige Abonnementen betreffen eenmalige betalingen voor toegang over een langere periode. Tenzij wij dit uitdrukkelijk vermelden worden Abonnementen niet stilzwijgend verlengd.
 3. Indien je een Abonnement aangaat met maandelijkse betalingen zal dit Abonnement elke maand automatisch worden verlengd tot stopgezet. Indien je een Abonnement aangaat voor 1 of 2 jaar dien je vooraf het volledige bedrag voor deze periode te voldoen. Dit Abonnement zal niet automatisch worden verlengd en tenzij je ons laat weten dat je je Abonnement wil verlengen zal je toegang stop worden gezet zodra je Abonnement afloopt.
 4. Prijzen vermeld op de Website zijn bedragen in euro’s en worden standaard weergegeven inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Bij het aanmaken van een Account dien je ook je betaalgegevens te verstrekken. Je geeft hierbij toestemming aan ons om de overeengekomen bedragen automatisch in rekening te brengen via de opgegeven betaalmethode.
 6. De prijzen op de Website kunnen worden aangepast. Echter zullen deze wijzigingen niet van toepassing zijn op bestaande Abonnementen. Indien je je Abonnement verlengd, of het Abonnement automatisch verlengd wordt, gaat de prijswijziging in. Wij zullen je uiterlijk 14 dagen voor ingang van de prijswijziging hiervan op de hoogte stellen.
 7. Onder de toepasselijke wetgeving (Artikel 230o van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) heb je het recht om binnen 14 dagen na het aangaan van een Abonnement deze kosteloos te annuleren en betaalde bedragen te herroepen, om welke reden dan ook. Indien je aangeeft dat je gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, storten wij de betaalde bedragen terug via de door jou gebruikte betaalmethode en zul je niet langer toegang hebben tot onze diensten.
 8. Indien je niet aan je betalingsverplichting, of een deel daarvan, voldoet, zijn wij bevoegd tot opschorting van onze diensten. Bovendien zal bij niet tijdige betaling je van rechtswege in verzuim zijn en 30 dagen na kennisgeving van ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd zijn van 2% per jaar, berekend voor elke dag dat je niet de volledige verschuldigde betaling voldoet.

6. Sluiten van je Account

 1. Wij behouden ons het recht voor om jouw de toegang tot de Website met onmiddellijke ingang op te schorten, te beperken of te beëindigen om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:
 • Wij geloven redelijkerwijs dat we dit moeten doen om onze reputatie te beschermen;
 • We verplicht zijn dit te doen door de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • We vermoeden dat je je niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden;
 • We maken ons zorgen over de veiligheid van je Account; of
 • We vermoeden dat onze Website op frauduleuze of niet-geautoriseerde wijze wordt gebruikt.

  2. Als je zelf besluit om je Account stop te zetten, kun je dit doen door de instructies op de Website te volgen. Wanneer je je Account sluit, zijn wij niet verplicht om bepaalde gegevens op te slaan of te bewaren, tenzij de wetgeving dit ons verplicht.

  3. In overeenstemming met Artikel 5.6 van deze Algemene Voorwaarden kun je gedurende de eerste 14 dagen van je Abonnement deze kosteloos opzeggen. Na afloop van deze proeftijd zal opzegging door jou effectief zijn wanneer het Abonnement afloopt.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wij bieden geen garantie voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van de Website. Wij behouden het recht om de beschikbaarheid van de Website of bepaalde delen daarvan te beperken, indien dit noodzakelijk is in verband met capaciteitslimieten, beveiliging of om onderhoud aan de Website uit te voeren. Ook hebben we het recht om de Website te verbeteren of wijzigen en van tijd tot tijd nieuwe functies te introduceren.
 2. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt bij het gebruik van de Website, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gederfde winst of indirecte schade door het gebruik van de Website.
 3. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor je eigen investeringen. Onze Website is puur gericht op het bieden van een platform waar je jouw investeringen kunt bijhouden en waar je algemene en neutrale informatie kunt vinden over bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot beleggingen.
 4. Onze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan AlphaStocks. Het gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de gebruikersvoorwaarden daarvan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website waar wij naar toe linken of jouw gebruik daarvan.

8. Intellectueel Eigendom

 1. Wij behouden alle rechten en bevoegdheden die ons toekomen met betrekking tot het intellectuele eigendom op de Website (waaronder in elk geval het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc).
 2. De door ons gepubliceerde werken zoals producties, databases, ideeën, afbeeldingen, concepten, teksten, illustraties of (test) ontwerpen enz. blijven daarom volledig in ons eigendom. De bovengenoemde elementen die deel uitmaken van de werken geproduceerd door ons mogen niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.

9. Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De dichtstbijzijnde rechtbank bij het bovengenoemde vestigingsadres van AlphaStocks zal geschillen afhandelen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Geschillen zullen alleen aan een rechtbank worden voorgelegd als we na redelijke inspanning er onderling niet uit kunnen komen.

10. Contact

 1. Vragen over de voorwaarden kunnen worden gestuurd naar [email protected].