AlphaStocks

Privacy Policy

Privacybeleid AlphaStocks

Over ons privacybeleid

AlphaStocks geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AlphaStocks. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met jouw gebruik van de website. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Verder verwerken wij uw gegevens voor deze specifieke doeleinden:

 • Om u de functionaliteiten van de website aan te bieden en voor het technisch en functioneel beheer daarvan: Wij streven ernaar om onze website gemakkelijk toegankelijk te maken en u de best mogelijke ervaring en functionaliteiten te bieden. We verwerken technische gegevens van iedereen die onze website gebruikt. De functionaliteiten van onze website worden grotendeels beschikbaar gesteld door het gebruik van functionele cookies.
 • Voor relatiebeheer en marketing: Wij gebruiken de informatie die u opgeeft bij registratie om u nieuwsbrieven te sturen en u anderszins op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen AlphaStocks.
 • Om een account aan te maken op de website: Alle gebruikers moeten een account aanmaken op onze website om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We verwerken uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een account.
 • Om klantenondersteuning te bieden: We willen u de best mogelijke ervaring bieden bij het gebruik van onze website. Daarom kunt u altijd contact opnemen met ons voor vragen of opmerkingen. Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier, via social media, of op een andere manier, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.
 • Om je betaling te verwerken: Als je een gebruiker bent bij AlphaStocks, moeten we jouw persoonlijke gegevens verwerken om een abonnement op te zetten en je betalingen af te handelen. Persoonlijke gegevens zoals je contactinformatie, naam en betalingsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van een factuur en je betaalgegevens worden verwerkt op het moment van betaling om de betaling te registreren in onze systemen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan AlphaStocks op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Rechtsgronden voor het verzamelen van persoonsgegevens

De wettelijke basis die wij hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen zal altijd een van de volgende bases zijn:

 • Het uitvoeren van onze overeenkomst met u
 • Uw uitdrukkelijke toestemming
 • Ons legitieme zakelijke belang
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Met betrekking tot de hierboven uiteengezette doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres
 • Financiële gegevens zoals uw beleggingsportfolio
 • Internet- of netwerkactiviteit zoals het apparaat dat u gebruikt voor onze Website

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u een gebruiker van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Derden met toegang tot uw persoonsgevens

Hieronder kan u lezen welke derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en onder welke voorwaarden.

 1. Software

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 1. Webhosting

Wij nemen webhosting af van Contabo. Contabo verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Contabo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Contabo is op grond van de overeenkomst tussen ons tot geheimhouding verplicht.

 1. E-mail en mailinglijsten

ActiveCampaign
Onze website maakt gebruik van ActiveCampaign, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. ActiveCampaign zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Zoho
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Zoho. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zoho heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 1. Payment Processors

Stripe
Stripe wordt gebruikt als betalingsverwerker via onze website. Stripe heeft toegang tot je betaalgegevens, naam, adres en email adres.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We hebben strenge beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Daarnaast hebben wij maatregelen genomen om uw veilige bezoek aan en gebruik van onze website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten. Uw verbinding met onze website is veilig door activering van Secure Socket Layer (SSL).

AlphaStocks heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te identificeren, te melden en op te lossen. Mocht er zich toch een datalek voordoen, dan zal AlphaStocks onverwijld en waar mogelijk uiterlijk 72 uur na melding de inbreuk op persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 • Recht op toegang: u heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben om te controleren of we de gegevens rechtmatig verwerken.
 • Recht op correctie: u kunt verzoeken om correctie of aanvulling van onvolledige of onjuiste informatie die wij over u
 • Recht om “vergeten” te worden: als er geen goede reden is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, stoppen we met de verwerking hiervan. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of definitief niet te verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangewezen persoon of instelling.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op intrekking toestemming: Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we de persoonlijke informatie mogelijk moeten opslaan.

Als u een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, kunt u dit op elk gewenst moment hier doen: [email protected].

Cookies

Lees meer over het gebruik van cookies in onze Cookie Policy.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Google Ads) en overige Google-diensten en producten.

Facebook Pixel

De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van AlphaStocks te zien krijgt. Daarnaast krijgen wij inzicht in de resultaten van Facebook advertenties, waardoor we weten welke doelgroepen en welke advertenties er goed presteren. Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Externe Links

Onze website kan links naar andere websites weergeven. Tenzij deze andere websites zijn aangesloten bij AlphaStocks, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat deze andere websites gebruiken, noch voor de inhoud en veiligheid ervan. We raden u aan om uzelf te informeren door het privacybeleid op deze websites te lezen.

Contactgegevens

AlphaStocks

E: [email protected]